Kde se ZeoPure používá?

Bazény & Spa

Povědomí o škodlivých chemických látkách používaných při údržbě a provozu bazénů vede spoustu majitelů k hledání ekologické a ekonomicky přijatelné náhradě. Zápach, podráždění kůže, oční záněty a červené oči jsou jen některé z problémů, se kterými se uživatelé řádně udržovaného bazénu setkávají. Na rozdíl od obecného přesvědčení není hlavní příčinou těchto problémů samotný chlor, ale chloramin, který vzniká při reakci volného chloru a amonných iontů. Vznikají tak anorganické chloraminy jako jsou monochloramin (NH2Cl), dichloramin (NHCl2) nebo Trichloramin , který může vznikat až při poměrně vysokých dávkách chloru a velmi nízkém pH. Amoniak, pochází z lidského potu, tělesného tuku a moči.  K vyřešení tohoto problému je nutné zvýšit množství volného chloru a snížit množství amoniaku ve vodě například správnou hygienou ( osprchovat se před vstupem do bazénu, nemočit do vody).

ZeoPure® při procesu filtrace absorbuje amoniak z vody, která byla kontaminována potem, tělesným tukem a moči. Zabraňuje tomu, aby se volný chlor ve vodě reagoval s amoniakem a stal se neúčinným proti mikrobům. ZeoPure® adsorbuje amoniak a tím zvyšuje účinnost chloru a snižuje jeho dávkování. ZeoPure snižuje celkové provozní náklady bazénu tím, že snižuje potřebu chemikálií a snižuje zpětné praní až o 50%. Minimalizuje také podráždění očí a pokožky.Obyčejný písek nebo filtrační sklo jsou inertní materiály a jsou chemicky zcela pasivní. ZeoPure® díky vysoké kapacitě iontoměničů odstraňuje amoniak, těžké kovy a odstraňuje suspendované částice ve vodě až do velikosti 2 mikronů.

K produktům…

Úprava pitné vody

ZeoPure®  se používá jako jedno nebo vícevrstvá filtrační média (obdobně jako křemičitý písek) a proto není nutná jakákoliv změna, nebo úprava technologie. Standardní typ zeolitového filtračního média ZeoPure® se doporučuje aktivovat našim speciálně vyvinutým prostředkem ZeoPure® ZAS (zeolite activated solution), který se chemicky naváže na zrno a vytvoří hydrofobní  povrch. Tato změna povrchového napětí zamezuje aby se částice nečistot dostali do pórů a slepých míst povrchu zrna. Díky této úpravě se při procesu zpětného promytí dokonale vyčistí povrch zrna. Této technologie se využívá též u aktivního filtračního skla, které se odborně říká Zeta potenciál. 

ZeoPure® se doporučuje vždy po skončení sezóny, nebo v mezi období, kdy dojde ke zvýšené hladině chloraminu, vyššímu tlaku při filtraci regenerovat a důkladně vyčistit. Při dodržení těchto základních postupů se výrazně sníží dávkování chemie a váš bazén bude s křišťálově čistou a hygienicky čistou vodu bez vysokého obsahu chemie a organických nečistot. 

K produktům…

Úprava odpadní vody

Odpadní vody obsahují toxické Ionty těžkých kovů jako jsou olovo, kadmium, chrom, nikl, měď a nebo zinek. Komunální odpadní vody obsahují velké množství amonia. Všechny tyto látky musí být z vod před vypuštěním do kanalizace a nebo řek odstraněny, jinak mohou kontaminovat vodní zdroje a způsobit vážné ekologické problémy. Proces Iontové výměny je nejjednoduší a nákladově nejefektivnějším způsobem odstranění toxických prvků z odpadních vod.

Přírodní zeolit ZeoPure obsahuje ve své struktůře vyměnitelné kationty, jako jsou sodík, draslík, vápník a hořčík. Amonné Ionty a ionty těžkých kovů v odpadních vodách jsou těmito Ionty nahrazeny během Iontové výměny. 

Proto je zeolit ZeoPure nejefektivnějším adsobentem budoucnosti v ekologických aplikacích. 

K produktům…

Akvária

Pro dokonalou vyváženost stavu vody v akváriích, je nutné kontrolovat tyto zásadní parametry: pH, rozpuštěný kyslík a amoniak. Ve srovnání s rozpuštěným kyslíkem je koncentrace amoniaku obtížnější regulovat. Moč, výkaly z ryb a nespotřebovaná krmiva. To všechno produkuje amoniak. Amoniak se snadno rozpustí ve vodě a převede se na amonné Ionty. Amoniak je toxický pro život ve vodě a snižuje Hemoglobinovou schopnost kyslíku. Kromě toho amoniak poškozuje žábry a zabraňuje vodním živočichům získat kyslík. Uvolněné množství amoniaku je přímo úměrné aktivitě ryb, teplotě vody a množství živin. Koncentrace rozpuštěného amoniaku a toxicita se zvyšuje s teplotou a pH. Klesá tak koncentrace rozpuštěného kyslíku. Toxický amoniak lze snadno adsorbovat použitím ZeoPure®.

Moderní odvětví chovu rybiček a dalších živočichů čelí nejen problémům s toxickým amoniakem, ale také problémům s těžkými kovy a toxiny v důsledku přísad do krmiv. 

ZeoPure® je dokonalým adsorbérem amoniaku, těžkých kovů a toxinu. ZeoPure® tak zvyšuje celkové zdraví a čistotu akvária. Zeolity světlých odstínů šedé až zelené jsou velmi nízké kvality pro adsorbci a odstraňují jen malé množství amoniaku, těžkých kovů a toxinu. Pro akvária proto vždy používejte zeolity červených odstínu, které jsou záruky maximální účinosti a kvality pro křišťálově čistou a zdravou vodu ve vašem akváriu ať už se jedná o sladkovodní, nebo slanou vodu.  

K produktům…

Komerční chov ryb

Produkce chovu ryb díky vysoké poptávce rychle roste a aby se uspokojila rostoucí poptávka, tak rybí farmy většinou používají ke skladování a chovu betonové, plastové, laminátové a nebo nelineární rybníky. Při používání těchto metod skladování a chovu dochází k odstranění všech živin a protože není obohacována přirozenou cestou, musí být prováděno externě se zvýšenými náklady. Další nebezpečí spočívá v kontaminaci průmyslovým znečištěním látkami, jako jsou rtuť, olovo, hliník, arsen a v neposlední řadě amoniak. Tyto toxické látky a těžké kovy se akumulují v chovných vodách a způsobují vyšší úmrtnost. 

Amoniaková toxicita je jednou z hlavních ztrát v líhních. Primárním zdrojem amoniaku jsou krmivo, moč a výkaly rybami samotnými. Ze všech parametrů kvalit, které mají vliv na kvalitu jsou po kyslíku amoniak. Specifický typ Australského zeolitu  ZeoPure®, který vyniká svou čistotou, tvrdostí a chemickou čistotou je efektivní. Další vlastností jsou příjem minerálů bez použití chemie pro skladování a chov ve výše uvedených skladovacích a chovných prostorách. Při chovu ryb v prostředí s vysokým obsahem amoniaku může způsobovat rybám smrt, přenášet choroby a tím snížit produkci.  

K produktům…
Sklad:    Po–Pá: 8:00–15:00     

+420 604 705 213

Kancelář:    Po–Pá: 8:00–16:00

+420 604 705 213

Napište nám…

Zeolity

                                                                                   

Použití zeolitů pro úpravu

 Bazénové vody

V případě použití chlóru nebo soli (s generátorem chlóru) pro úpravu vody (sanitaci vody) vzniká charakteristický chlórový zápach. Kombinace chloru a amoniaku, který přichází do bazénu z lidského potu, tělesného tuku a moči můžou vznikat anorganické chloraminy jako jsou monochloramin (NH2CL), dichloramin (NHCl2) nebo trichloramin (NCl3). To způsobuje podráždění pokožky, podráždění očí a zápach.Pro snížení dávkování chlóru, který se může snížit až o 35% a doby aktivace generátoru chlóru ze soli, se doporučuje používat filtrační médium zeolit, který eliminuje zápach a podráždění. Bazény standardně využívají diskontinuální rychlé filtry s rychlostí okolo 40-50m3/Hod a je nutné vždy používat k tomu určený typ zeolitu s mikropóry ( o velikosti 5 nm) a tvrdostí okolo 7 Mohs, stejně jako je křemičitý písek, nebo sklo.

Často se vyskytují na trhu zeolity, které mají tvrdost pouze 2-3 Mohs s makro póry ( 500 – 1000 nm), které jsou určené především pro jiné aplikace a zaměňují se!!!

Pitná / procesní voda

Zeolity mají významné zastoupení při úpravě pitné vody a to díky svým vlastnostem, jako je odstraňování kovů (vyjímkou jsou vysrážené, které se odstraňují koagulací a flokulací) Zeolity neovlivňuji pH a jsou vysoce stabilním filtračním médiem. Při úpravě se používají pomalé kontinuální filtry.

 Vlastnosti zeolitu

V současné době je známých nejméně 50 druhů přírodních zeolitů, které se od sebe diametricky liší chemickým složením a fyzikálními vlastnostmi. Proto ne všechny zeolity je možné používat pro všechny typy aplikací při filtraci vod. Například pro pomalé kontinuální filtry s rychlostí okolo 3-10m3/hod při úpravě pitné vody je možné použít zeolity s tvrdostí již okolo 3 Mohsovy stupnice tvrdosti. Naopak pro rychlé diskontinuální filtry s rychlostí okolo 40-50m3/hod, které se používají pro filtraci bazénové vody a je nutné použít specifický typ zeolitu ZeoPure z Austrálie, který dosahuje okolo 7 Mohsovy stupnice tvrdosti. Další důležitou vlastností zeolitů při úpravě vod je porozita a s tím souvislá velikost pórů, která se dělí na mikro, mezo a makro póry. Australský typ zeolitu, který má jako jediný velikost pórů pouze okolo 5 nm může být díky svým vlastnostem považovaný za antibakteriální!!!

Pro informaci, velikost bakterie E-Coli je 500 nm v průměru.

 Rozdílnost přírodních zeolitů je velice rozsáhlá a dělí se dle efektivního průměru vstupních pórů. Mezi nejvíce se vyskytujícími typy zeolitů patří Klinoptilolit, Analcim a Mordenit. Zeolit ve vnitřní struktuře tvoří vzájemně propojené kanály a dutiny, které obsahují vázané molekuly vody a kationty alkalických kovů (K, Cs Na, Li) a alkalické horniny (Ca, Ba, Sr, Mg). Dále se zeolity klasifikují podle velikosti volného vnitřního objemu. Širokoporézní zeolity jsou řidké, naopak husté zeolity jsou úzko porézní. Velikost vnitřního prostoru je úměrná hodnotě adsorbční schopnosti, schopnost vyměňovat ionty, zaměňovat kationty v jiné kationty a vysokou adsorbci kationtů z okolní vody s obsahem amoniaku a těžkých kovů. Těchto vlastností se využívá například při změkčování vod.

Rozdělení zeolitů dle velikosti pórů

Široporézní – s velikostí pórů 50 – 1000 nm, vnitřním objem 45%  (Evropský zeolit)

   Středněporézní – s velikostí pórů 2 – 50 nm, vnitřním objemem 30 – 40% (USA zeolit)

Úzkoporézní – s velikostí pórů 0,2- 2 nm, vnitřním objemem 30% (Austrálský zeolit) Antibakteriální!!!


 Rozdělení zeolitů dle adsorbce


Fyzikální adsorpce: Na povrchu se může vytvořit několik vrstev adsorbátu se značně vysokou kapacitou a účinností filtrace okolo 2 mikronů.

Chemická adsorpce: Na povrchu se může vytvořit jen jedna vrstva adsorbátu, která je díky omezené ploše velmi nízká.

Elektrostatická adsorpce: Molekulová nebo iontová.

 Iontová výměna

K Iontové výměně dochází mezi ionty obsaženými ve vodě a zeolitem, který nese permanentní negativní náboj v případě přírodního a pozitivní náboj v případě modifikovaného. Dochází tak k vazbě iontů s opačným nábojem (protionty). Protionty mohou být vyměněny za ionty stejného náboje z vody. Vlastnosti zeolitů, jako měniče iontů, jsou látky nesoucí na svém povrchu funkční skupiny, které jsou disociovatelné. Při disociaci těchto funkčních skupin se uvolňují jednoduché ionty, zvané protiionty. Protiionty jsou k zeolitu nesoucího funkční skupiny vázány nepříliš pevnými vazbami opačných elektrických nábojů a jsou za vhodných podmínek vyměnitelné za jiné ionty obsažené ve vodném roztoku, s nímž je zeolit ve styku. Přednostně se sorbují ionty, které mají větší hustotu náboje, větší náboj a nejvyšší koncentraci ve vodě. Celková kapacita je součet všech adsorbovatelných iontů na vnitřní i vnější povrch zeolitů.

Zeolity (Ionexy) se dělí na:

Katexy (záporný náboj), u nichž je proti iontem kladně nabitý kationt např. Na+, H+ atd.

Anexy (kladný náboj), u nichž je proti iontem záporně nabitý aniont např. Cl-, OH- atd.

Hodnoty iontové výměny   

Ca2+ 0,8 – 0,98 mol.kg-1,  Mg2+ 0,05 – 0,19 mol.kg-1,  K+ 0,20 – 0,50 mol.kg-1,  Na+ 0,01 – 0,20 mol.kg-1

   Amonium iontová výměna: 1.050 Meg/1 Kg,

   Kationtová výměna:  1.470 Meg/1 Kg                                                                                      

   Celková výměnná kapacita: 1,1– 1,7 mol.kg-1

  Aktivace / modifikace zeolitů  

   Aktivace zeolitů se provádí aktivačním roztokem ZeoPure ZAS Zeolite Activation Solution pro zvýšení účinností ve vnitřní části struktury a ke změně povrchového náboje na povrchu zeolitů. Přírodní vytěžený materiál má negativní náboj, obsahuje vodu a částice anorganického původu, které vyplňují vnitřní prostor a tím snižují jeho kapacitu. Aktivace zeolitu působením povrchově aktivních látek (tenzidů) se provádí pro změnu polarity z negativního na pozitivní náboj. Modifikace zeolitů změnou povrchového napětí a hydrofobizace pro filtraci bazénové vody se provádí ke zvýšení odolnosti vůči mastnotě a ulpívání organického znečištění. Aktivace se doporučuje vždy podle druhu a typu využití. To znamená, co je dobré pro adsorbci iontů amonia, nemusí být vhodné pro jiné aplikace.

   Bez aktivace – je účinnost pouze 40% oproti aktivovaným

   Okyselením – např. HCl při koncentraci 0,02 účinnost 79% a při 0,04 pouze 64%

   Iontovou výměnou  – hodnoty se liší dle typu

   Působením povrchově aktivních látek – změna povrchového napětí. Účinnost se může se pohybovat i 500%!!!

 Regenerace / čištění

Regenerace zeolitů se vždy provádí dle typu použití a v jakém prostředí pracují. Například k regeneraci zeolitů používaných n Na+ nebo Cl- se v minulosti se používal roztok NaCl, který je méně účinný, než speciální regenerační roztoky jako například ZeoPure ZFC Zeolite Filter Cleaner. Při použití speciálních regeneračních roztoků ZeoPure ZFC Zeolite Filter Cleaner se výrazně sníží čas regenerace a zvýší účinnost zeolitové iontové výměny o 10% na hodnotu až 98% původní kapacity. Je třeba brát v potaz i to, že vyšší koncentrace regeneračního roztoku může působit negativně k výši kapacity. Čištění se provádí především u diskontinuální filtrace, například u plaveckých bazénů. Mimo standardní regenerace pro obnovení iontové adsorbční kapacity, je nutné i čištění kontaminace, která se do oběhu filtrované vody dostala z lidské pokožky jako jsou například vlasy, kůže, mastnota z opalovacích krémů, vysrážený uhličitan vápenatý a další anorganické a organické kontaminanty. Čištění se provádí za pomoci aktivních filtračních a regeneračních roztoků, jako jsou například ZeoPure ZFC Zeolite Filter Cleaner, který obnovuje iontovou kapacitu a dokonale vyčistí filtrační zeolit.

Katexů používaných v H+ cyklu se regenerují HCl nebo H2SO4 (5 – 10 %, tj. 5x násobek kapacity)

Anexů používaných v OH- -cyklu se regenerují NaOH (3 – 5 %, tj. 5x násobek kapacity)  

Ionexů používaných v Na+ nebo Cl- cyklu se regenerují ZeoPure ZFC nebo NaCl (5 – 10 %,tj.  5x násobek kapacity)  

Výše popsané použití zeolitu pro úpravy vody, je stručný výtah z technické dokumentace výrobků ZeoPure, které naleznete v plném znění na webových stránkách www.zeopure.eu